Obecnie posiadamy jedno aktualne ogłoszenia

Ogłoszenie dodano dnia 05.09.2018

Spółka Biolabinvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, przygotowując się do realizacji Projektu „Innowacyjne kolagenowe zatyczki do naczyń krwionośnych”,

zaprasza do współpracy Partnerów Naukowych, według poniższych charakterystyk:

Partner naukowy I

Wymagania minimalne:

 1. Posiada status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
 2. Posiada kategorię naukową co najmniej A, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
 3. Dysponuje zapleczem kadrowym zdolnym do realizacji zadania.
 4. Posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania.
 5. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zadania.

Przedmiot zadania:

Opracowanie metody wytwarzania kolagenowych zatyczek do naczyń krwionośnych oraz przeprowadzenie badań chemiczno-biologiczno-fizycznych w zakresie:

· oznaczania profilu i zawartości białek kolagenowych przy zastosowaniu np. metody UHPLC-GPC-DAD 


· oznaczania zawartości produktów degradacji kolagenu (wolne aminokwasy oraz peptydy) przy 
zastosowaniu metody UHPLC-MS/MS 


· oznaczania zawartości metali zgodnie z wytyczną ICH Q3D np. metodą ICP-MS oraz popiołu metodą 
spalania i oznaczenia grawimetrycznego 


· zawartości i profilu zanieczyszczeń wymywanych do wyciągu wodnego metodą np. UHPLC-QTOF 


· migracja składników opakowania wykorzystując np. metodę UHPLC-MS/MS oraz UHPLC-UTOF 


· działania przeciwbakteryjnego z wykorzystaniem kluczowych szczepów bakterii wywołujących zakażenia ran lub wpływających na utrudnienie ich gojenia metodą dyfuzyjno-krążkową. Proponowane mikroorganizmy wzorcowe: Escherichia coli ATCC 11229, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 35984, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853. 


· działania genotoksycznego 


· działania cytotoksycznego 


· działania hemolitycznego 


· wyznaczenia chłonności zatyczki 


· trwałości – przeprowadzenie testu starzeniowego w warunkach stresowych (podwyższona temperatura oraz wilgotność) trwającego minimum 6 miesięcy 


Partner naukowy II

Wymagania minimalne:

1. Posiada status podmiotu świadczącego usługi medyczne w obszarze kardiologii interwencyjnej,

2. Dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zadania.

3. Posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania.

4. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zadania.

 

Przedmiot zadania:

· opracowanie założeń teoretycznych zamykacza naczyniowego oraz system wprowadzającego

· opracowanie właściwego kształtu zamykacza

· udział w zabiegach w ramach badań przedklinicznych 

Zgłoszenie, potwierdzające zainteresowanie udziałem w projekcie należy nadesłać do dnia 26 września 2018r. do godziny 9:00, na adres mail: r.mlodawki@biolabinvest.eu.

lub pocztą/ przesyłką kurierską na adres:

Biolabinvest Sp. z o.o. ul. Klonowa 46J 05-830 Kajetany

 

Osoby do kontaktu:

Imię i nazwisko:                 Rafał Młodawski                                                          

Adres mail:                         r.mlodawski@biolabinvest.eu                                     

Telefon:                             +48 502 333 375                                                        

 

Wybór Partnera:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1) Wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

2) Negocjowania warunków realizacji projektu.

3) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Kryteria wyboru

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. Zgodność profilu działalności kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera.
 4. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem, w tym kompleksowość zaproponowanych działań, adekwatność zaproponowanych działań, spójność zaproponowanych działań.

Uwagi:

 1. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone powyżej.
 2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 3. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisane porozumienie bądź wstępna umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 5. Podpisanie i przekazanie umowy partnerskiej nastąpi przed dniem zawarcia umowy
  o dofinansowanie projektu                                                  


Ogłoszenia Archiwalne


Ogłoszenie dodano dnia 11.08.2018

Spółka Biolabinvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, przygotowując się do realizacji Projektu „Innowacyjna technologia ekstrakcji implozyjnej, umożliwiająca otrzymywanie standaryzowanego surowca farmaceutycznego (wyciągu roślinnego z Cannabissativa L.)”,

zaprasza do współpracy Partnerów Naukowych, według poniższych charakterystyk:

 

Partner naukowy I

Wymagania minimalne:

 1. Posiada status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
 2. Posiada kategorię naukową co najmniej A, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
 3. Dysponuje zapleczem kadrowym zdolnym do realizacji zadania.
 4. Posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania.
 5. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zadania.

 

Przedmiot zadania:

·       Przeprowadzenie badań chemiczno-biologiczno-fizycznych, oraz farmaceutycznych surowca roślinnego Cannavissativa L. (suszonego), a także ekstraktów płynnych i stałych w zakresie:

-      badań fizyko-chemicznych (łącznie z pełną ich walidacją zgodnie z wymaganiami PhEur), celem dokonania pełnej charakterystyki chemicznej surowca roślinnego, dostępnego w skali globalnej, oraz otrzymanych z niego ekstraktów, a następnie leków recepturowych. Opracowanie metody rozdziału chromatograficznego, przy zastosowaniu: chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrem mas (potrójny analizator kwadrupolowy oraz analizator kwadrupolowy sprzężony z analizatorem czasu przelotu), oraz chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrem mas (potrójny analizator kwadrupolowy). Opracowanie właściwej preparatyki laboratoryjnej bazującej na ekstrakcji rozpuszczalnikowej, ekstrakcji do fazy stałej oraz standardowe procesy z zakresu inżynierii chemicznej stosowane w laboratorium.

-     cytotoksyczności, genotoksycznościi toksyczności z wykorzystaniem odpowiednio hodowli komórkowych (badania in vitro) oraz zwierząt laboratoryjnych (badanie in vivo) ekstraktów stosowanych do sporządzania leków recepturowych.

-     opracowanie procedury standaryzacji ekstraktów Cannabissativa L(określona zawartość THC, CBD, CBN oraz innych ważnych kanabinoidów), bazując na obecnej wiedzy z zakresu medycznego zastosowania ekstraktów konopi włóknistych i innych niż włóknistych, oraz dokładnego składu chemicznego otrzymywanych w ramach projektu ekstraktów. Ekstrakty mają stanowić powtarzalny surowiec farmaceutyczny, będący podstawą do sporządzania leków recepturowych, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu paliatywnym: stwardnienia rozsianego, padaczki lekoopornej, schizofrenii, wspomagać leczenie raka oraz lekkiego i średniego bólu.

-     opracowanie receptur sporządzania leków recepturowych: kropelki, prosty aerosol do podawania rozcieńczonego wyciągu roślinnego zdyspergowanego w mieszaninie etanolu i wody na błonę śluzową jamy ustnej, nalewki, lamelek oraz czopków, na bazie otrzymywanego standaryzowanego surowca, w postaci ekstraktów.

 

Partner naukowy II

Wymagania minimalne:

1.       Posiada status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).

2.       Posiada kategorię naukową co najmniej A, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki

3.       Dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zadania.

4.       Posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania.

5.       Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zadania.

 

Przedmiot zadania:

·       Konstrukcja przepływowego ekstraktora implozyjnego – optymalizacja procesu, bazując na wynikach analiz fizyko-chemicznych.

-     opracowanie modeli komputerowych układów drgających,

-     opracowanie symulacji komputerowej, uwzględniającej obciążenie układu w postaci cieczy (woda, etanol, mieszanina wody i etanolu oraz heksan),

-     opracowanie symulacji komputerowej, uwzględniającej zbiornik do ekstrakcji kawitacyjne,

-     symulacyjna optymalizacja geometrii układu drgającego, pod kątem uzyskania maksymalnej wydajności energetycznej,

-     wykonanie wybranych sonotrod i przygotowanie układów drgających do pracy,

-     wykonanie generatorów akustycznych do zasilania i sterowania układami drgającymi,

-     zaprojektowanie i wykonanie ekstraktorów kawitacyjnych, dla wybranych najbardziej optymalnych częstotliwości w celu realizacji trzech etapów ekstrakcji (rozdrabnianie, główna ekstrakcja, ekstrakcja molekularna – kończąca),

-     dostrojenie i dopasowanie parametrów wykonanych ekstraktorów kawitacyjnych, pod kątem badań efektywności ekstrakcji,

-     wykonanie projektu i konstrukcja innowacyjnego kawitacyjnego ekstraktora przepływowego o wydajności 50 kg/h,

-     wykonanie niezbędnych testów laboratoryjnych nowego urządzenia/urządzeń, celem weryfikacji założonych parametrów technicznych,

-     optymalizacja parametrów technologicznych procesu ekstrakcji kawitacyjnej w warunkach przepływowych.

 

Zgłoszenie, potwierdzające zainteresowanie udziałem w projekcie należy nadesłać do dnia 31 sierpnia 2018r., na adres mail: r.mlodawki@biolabinvest.eu oraz koordynatora Projektu soniq@soniq.com.pl

lub pocztą/ przesyłką kurierską na adres:

Biolabinvest Sp. z o.o. ul. Klonowa 46J 05-830 Kajetany

 

Osoby do kontaktu:

Imię i nazwisko:                 Rafał Młodawski                                                         Dorota Malinowska-Sonik

Adres mail:                         r.mlodawski@biolabinvest.eu                                      soniq@soniq.com.pl

Telefon:                             +48 502 333 375                                                       +48 662 144 813

 

 

Wybór Partnera:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1) Wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

2) Negocjowania warunków realizacji projektu.

3) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Kryteria wyboru

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. Zgodność profilu działalności kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera.
 4. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem, w tym kompleksowość zaproponowanych działań, adekwatność zaproponowanych działań, spójność zaproponowanych działań.

 

Uwagi:

 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biolabinvest Sp. z o.o.
 2. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone powyżej.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisane porozumienie bądź wstępna umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 6. Podpisanie i przekazanie umowy partnerskiej nastąpi przed dniem zawarcia umowy
  o dofinansowanie projektu

 Ogłoszenie dodano dnia 20.07.2018


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1126362

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
Biolabinvest Sp. z o.o. ul. Klonowa 46 J, 05-830 Kajetany
lub mailowo na adres: r.mlodawski@biolabinvest.eu w terminie do 27.07.2018r. do godz.16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.mlodawski@biolabinvest.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Młodawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 333 375

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez specjalistę, na stanowisku Laborant, w projekcie „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, w ramach Umowy nr POIR 1.01.01-00-0293/17-00, w wymiarze czasowym 50 godzin miesięcznie przez 7 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: pruszkowski Miejscowość: Kajetany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie profesjonalnej obsługi badań prowadzonych w laboratoriach Biolabinwest Sp. z o.o. , w procesie pozyskiwania kolagenu ze ścięgien, lub innych surowców wejściowych, celem przygotowania materiału do dalszych badań nad tworzeniem opatrunków kolagenowo grafenowych.

Przedmiot zamówienia

Do obowiązków Laboranta będzie należało:
• analiza zawartości frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej kolagenu w surowcu,
• analiza zawartości rozpuszczalnej frakcji kolagenu na każdym etapie procesu jego otrzymywania,
• analiza zawartości nierozpuszczalnej frakcji kolagenu na każdym etapie procesu jego otrzymywania,
• analiza zawartości wolnej hydroksyproliny oraz całkowitej zawartości wolnych aminokwasów,
• sporządzanie bilansu masy,
• obsługa oraz nadzorowanie spektrofotometru,
• wykonywanie innych prac laboratoryjnych w zakresie przygotowania procesów badawczych
• sporządzanie raportów z wykonanych prac.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia, przez okres 7 miesięcy – planowany okres od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.03.2019r.

 

Wiedza i doświadczenie

Nie będą rozpatrywane oferty, w których wykazane umiejętności oraz doświadczenie zawodowe nie spełnią warunku :
- wykształcenie wyższe, minimum wyższe niepełne licencjat/inżynier kierunek - inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, chemia, technologia farmaceutyczna, technologia żywności i pokrewne;
- staż zawodowy na stanowisku laborant/ lub stanowisku wyższym, lub wykonywanie prac/zadań pokrewnych, co najmniej 2 lata
- praktyka w posługiwaniu się podstawowymi metodami chemii analitycznej;
- praktyka pracy zespołowej i realizacji zadań na samodzielnych stanowiskach.

Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o dostarczone przez oferenta kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1. życiorys – curriculum vitae,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
3. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku Laborant,
4. oferta cenowa – cena brutto za jedną roboczogodzinę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium ceny:
cena brutto* - 100% (100 pkt.)
*cena brutto, to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi, wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonanie przedmiotu zamówienia.

cena brutto = koszt roboczogodziny x 80godzin/miesiąc

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
ilość punktów = (cena minimalna/cena badana) * 100%

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Ogłoszenie dodano dnia 20.07.2018


Informacje o ogłoszeniu

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych” w Działaniu 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Podzadanie 1/1.1.1/2017 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, według zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 grudnia 2017r. Umową nr POIR 1.01.01-00-0293/17-00.

 

Biolabinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zatrudni w laboratoriach w siedzibie

ul. Klonowa 46J 05-830 Kajetany

 

specjalistę  na stanowisku Technik maszyn i urządzeń, w wymiarze pełnego etatu przez okres 20 miesięcy.

 

Zakres obowiązków na stanowisku Technik maszyn i urządzeń należy między innymi:

-     dozór i konserwacja użytkownika pomp rotacyjnych (monitorowanie czasu pracy, dbanie o okresowe wymienianie oleju)

-     dozór i konserwacja zamrażarek niskotemperaturowych

-     dozór i konserwacja aparatury półtechnicznej stosowanej przy produkcji kolagenu (mieszalniki, zbiorniki, homogenizator z mieszaniem, wirówka przepływowa)

-     konserwacja i utrzymanie linii półtechnicznej po zakończonym procesie i przygotowanie do ponownego użycia

-     dozór i konserwacja stacji uzdatniania wody do celów laboratoryjnych i przemysłowych,

-     konserwacja generatora sprężonego powietrza, klimatyzacji i nawiewów, chłodnic itp

-     wykonywanie drobnych prac naprawczych

-     sporządzanie raportów okresowych stanu nadzorowanych urządzeń i linii technologicznych ( w tym z napraw)

-     prowadzenie rejestrów stanów, konserwacji okresowych, napraw, stwierdzonych wad i nieprawidłowego funkcjonowania (w tym ponadnormatywnego zużycia, odstępstw od standardu pracy itp.)

-     współpraca z serwisami zewnętrznymi

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

-     wykształcenie wyższe ( wyższe niepełne) techniczne

-     znajomość obsługi urządzeń półprzemysłowych/laboratoryjnych typu mieszalniki, homogenizatory wirówki sterowane cyfrowo, zamrażarki itp.

-     znajomość obsługi pomp rotacyjnych i ich konserwacji

-     doświadczenie i/lub wiedza teoretyczna w zakresie technologii stosowanych przy półtechnicznej produkcji materiałów biologicznych

-     zdolności manualne w zakresie prostych prac naprawczych i konserwatorskich

-     otwartość na doskonalenie zawodowe i szkolenia


W związku z realizacją projektu „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych” w Działaniu 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Podzadanie 1/1.1.1/2017 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, według zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 grudnia 2017r. Umową nr POIR 1.01.01-00-0293/17-00.

 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Termin składania ofert

do dnia 06-07-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
Biolabinvest Sp. z o.o. ul. Klonowa46 J, 05-830 Kajetany lub mailowo na adres: r.mlodawski@biolabinvest.eu w terminie do 06.07.2018r. do godz.16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.mlodawski@biolabinvest.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Młodawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 333 375

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania przez eksperta na stanowisku Kierownika B+R Projektu „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, w ramach Umowy nr POIR.01.01.01-00-0293/17-00, w wymiarze czasowym 160 godzin miesięcznie przez 24 miesiące.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: pruszkowski Miejscowość: Kajetany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie eksperta do nadzorowania zadań i organizacji prac badawczo rozwojowych w projekcie „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, realizowanym w laboratoriach własnych Biolabinvest Sp. z o.o. , jak i przez podwykonawców.

Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisko „Kierownik B+R” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego.
Do obowiązków Kierownika B+R będzie należało:
- zarządzanie i organizacja pracy działu badawczo rozwojowego, tworzenie i charakterystyka stanowisk pracy , planowanie i kontrola realizacji przydzielonych zadań podległego zespołu;
- opracowanie harmonogramów prac dla etapów badawczych projektu, określanie kamieni milowych , bieżące monitorowanie odchyleń z cykli i prób do pierwotnych założeń projektu;
- wybór metodyki i technologii otrzymywania kolagenu z surowców wejściowych, łączenia kolagenu z grafenem oraz analiz fizyko-chemicznych – ścisła współpraca z wykonawcami projektu i na jej podstawie przygotowywanie planu i harmonogramu prac,
- interpretacja uzyskiwanych wyników badań zarówno w laboratorium beneficjenta jak podwykonawców,
- tworzenie kierunków rozwoju technologii prac, w tym wprowadzania modyfikacji technologicznych w procesie ekstrakcji, lub warunkach determinujących rezultaty badań,
- analiza i zatwierdzanie wszystkich uzyskiwanych wyników badań w ramach projektu,
- zarządzanie powierzonymi zasobami laboratoriów Biolabinvest Sp. z o.o., w tym również prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej,
- podejmowanie decyzji w zakresie prac badawczych powierzanych podwykonawcom, a niezbędnych do realizacji celu projektowego,
- sporządzanie co tygodniowych raportów z przeprowadzonych badań przez zespół badawczy pracujący u beneficjenta,
- sporządzanie co miesięcznych raportów z badań wykonanych przez wykonawcę,
- obiór i ocena sprawozdań podwykonawców z realizowanych prac badawczych, w terminach uzgodnionych harmonogramem projektu,
- analiza ryzyk i zagrożeń dla celu projektu, wprowadzanie zmian prewencyjnych lub zwiększających efektywność zadania projektowego,
- opiniowanie zamówień wyposażenia laboratorium beneficjenta, materiałów i odczynników chemicznych przeznaczonych do badań projektowych, jako wytycznych dla kierownika projektu do realizacji,
- stała bieżąca współpraca z kierownikiem projektu w zakresie prac B+R,
- sprawozdawczość do kierownika projektu na potrzeby zarządcze i organizacyjne beneficjenta, oraz jednostki wdrażającej,
- odpowiedzialność za skuteczne, efektywne, terminowe wykonywanie zadań podległego zespołu B+R.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia przez okres 24 miesięcy – planowany okres od dnia 09.07.2018 r. do dnia 31.07.2020 r.

Wiedza i doświadczenie

Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
- wykształcenie wyższe kierunek - inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, chemia, technologia farmaceutyczna, technologia żywności i pokrewne,
- staż zawodowy na stanowisku kierowniczym co najmniej 2 lata,
- staż pracy w działach laboratoryjnych lub pokrewnych co najmniej 4 lata,
- praktyka w inżynierii chemicznej i procesowej, praktyczna znajomość w zakresie instrumentalnych technik analizy chemicznej,
- praktyka w kierowaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych, minimum 3 projekty.

Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o dostarczone przez oferenta kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1. życiorys – curriculum vitae,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
3. oświadczenie o zrealizowanych projektach typu B+R,
4. oświadczenie o zrealizowanych projektach z środków publicznych lub dofinansowaniem z środków funduszy UE,
5. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na aplikowanym stanowisku,
6. ofertę zawierającą cenę brutto za jedną roboczogodzinę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium ceny brutto:

cena brutto* - 100% (max. 100 pkt.)
*cena brutto, to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi, wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonanie przedmiotu zamówienia.

cena brutto = koszt roboczogodziny x ... godzin/miesiąc


Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

ilość punktów = (cena minimalna/cena badana) * 100%

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIOLABINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Czarnowiejska 6

31-126 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

502333375

NIP

6762506971

Tytuł projektu

Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0293/17-00Informacja o rozstrzygniętym ogłoszeniu dodanym dnia 28.11.2017

W następstwie ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalista na stanowisku Laborant, publikowanego przez Spółkę Biolabinvest Sp. z o.o., w przygotowaniu Projektu „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”  w  Działaniu 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Podzadanie 1/1.1.1/2017 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, sporządza się niniejszy protokół wyboru Specjalisty na stanowisku Laborant.

 

Informujemy, iż w terminie przyjmowania ofert, tj. do dnia 19.01.2018r. złożono 3 oferty, które zostały przyjęte przez Zamawiającego, do realizacji przez zawarcie umów zlecenia


Ogłoszenie dodano dnia 28.11.2017


W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Projektu „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych” w Działaniu 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Podzadanie 1/1.1.1/2017 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020, Spółka Biolabinvest Sp. z o.o. ogłasza nabór :

dla specjalisty, na stanowisku Laborant, w projekcie „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, w wymiarze czasowym 50 godzin miesięcznie przez 3 miesięcy.

Oferujemy zatrudnienie w laboratoriach Biolabinwest Sp. z o.o. , w procesie pozyskiwania kolagenu ze ścięgien, lub innych surowców wejściowych, celem przygotowania materiału do dalszych badan nad tworzeniem opatrunków kolagenowo grafenowych.

Do obowiązków Laboranta będzie należało:

·       prowadzenia zleconych analiz na otrzymanym materiale – kolagen pochodzenia zwierzęcego,

·       sporządzanie bilansu masy,

·       obsługa urządzeń laboratoryjnych,

·       wykonywanie innych prac laboratoryjnych w zakresie przygotowania procesów badawczych.

Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia, przez okres 3 miesięcy – planowany okres od lutego 2018r do 30 kwietnia 2018roku.

Wymagane dokumenty:

1.       życiorys – curriculum vitae,

2.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,

3.       oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku Laborant,

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
Biolabinvest Sp. z o.o. ul. Klonowa46 J, 05-830 Kajetany

lub mailowo na adres: r.mlodawski@biolabinvest.eu  w terminie do 19.01.2018r. do godz.16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.mlodawski@biolabinvest.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Imię i nazwisko: Rafał Młodawski

Adres mail: r.mlodawski@biolabinvest.eu

Telefon: +48 502 333 375


Informacja o rozstrzygniętym ogłoszeniu dodanym dnia 14.05.2017

W związku z ubieganiem się przez Spółkę Biolabinvest Sp. z o.o. o przyznanie dofinansowania projektu badawczo rozwojowego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa”,

 oraz zapytaniem ofertowym nr. 1/2/2017/1.1.1

 Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa  Biolabinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres   ul. Klonowa 46J  05-830 Kajetany

Numer telefonu +48 502 333 375

NIP 6762506971

Informuje, iż w odpowiedzi na kierowane zapytania ofertowe, do dnia 15 czerwca 1917r. wpłynęła jedna odpowiedź:

Oferent : Warszawska  Akademia Techniczna.

Tym samym oferta została przyjęta do realizacji.OGŁOSZENIE DODANO DNIA 14.05.2017 r.   

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/2017/1.1.1

 

W związku z planowanym ubieganiem się spółki Biolabinvest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

 Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”. 

        I.           NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Biolabinvest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Kajetany, ul. Klonowa 46J (Mazowieckie gm. Nadarzyn) kod: 05-830

NIP: 6762506971 

Adres korespondencyjny:

Biolabinvest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Kajetany, ul. Klonowa 46J (Mazowieckie gm. Nadarzyn) kod: 05-830

 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Imię i nazwisko: Rafał Młodawski

mail: r.mlodawski@biolabinvest.eu

telefon: 502-333-375

 CEL ZAMÓWIENIA:

Złożenie wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W celu stworzenia nowej kategorii przełomowych i innowacyjnych opatrunków medycznych w leczeniu ran ostrych i przewlekłych w oparciu o działanie colagenu i grafenu .

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

Wstęp: Celem projektu jest stworzenie nowej grupy opatrunków medycznych w leczeniu ran, ze szczególnym uwzględnieniem trudno gojących się, przewlekłych ran. Czynnikiem powodującym powstanie rany może być uraz lub proces chorobowy, takie jak niedokrwienie tętnicze, niewydolność żylna, zakażenia, zmiany troficzne. W zależności od przyczyny powstania rany możemy je podzielić na rany ostre i przewlekłe. Rany ostre powstają codziennie u milionów ludzi na całym świecie. W zależności od stopnia cywilizacyjnego rozwoju kraju na rany przewlekłe cierpi do 3% osób w wieku podeszłym. Problem ran przewlekłych w Polsce pozostaje poważnym problemem społecznym.

 

Uważa się, że dotyczy on około 250000 chorych. Jednak ze względu na charakter choroby poza personelem medycznym dotyczy około 500000 osób z rodziny zaangażowanych w proces opieki i leczenia takich chorych. Zarówno w przypadku ran ostrych i przewlekłych najpoważniejszym powikłaniem ran są zakażenia bakteryjne, które wydłużają znacznie proces ich leczenia i mogą nawet uniemożliwiać wyleczenie chorego. Naraża to społeczeństwa na wielkie koszty wynikające z wyłączenia z normalnego funkcjonowania wielu obywateli i znacznie podraża koszty ich leczenia. W celu zapobiegnięciu zakażeniu bakteryjnemu lub leczeniu zakażonej rany używa się opatrunków z zawartością różnych substancji wykazujących działania bakteriostatyczne lub bakteriobójcze. Trwające badania nad znalezieniem odpowiednich substancji, które dodane do opatrunku zastosowanego u chorego zapobiegną powstaniu lub usuną niekorzystne powikłania związane z zakażeniami bakteryjnymi ran.

 

Zakres oferty oczekiwanych badań przemysłowych od potencjalnego OFERENTA przeprowadzonych w niniejszej ofercie zawierać powinien 4 etapy badań przemysłowych:

 

1.        Opracowanie sposobu wytwarzania opatrunku kolagenowo-grafenowego  na podstawie zastosowania wyników, uzyskanych w badaniach eksperymentalnych, przy następujących założeniach:

 a) pokrycie opatrunku warstwą grafenu płatkowego jedno lub dwustronnie,

 b) liofilizacja zawiesiny otrzymanego ze ścięgien świni kolagenu typu I wraz z tlenkiem grafenu, w celu inkorporacji grafenu w całej objętości opatrunku,

 c) zbadanie właściwości chemiczno-fizycznych powstałego opatrunku.

 2.       Przeprowadzenie oceny przeciwbakteryjnych właściwości opatrunku kolagenowo-grafenowego w warunkach in vitro.

 3.       Przeprowadzenie badania cytotoksyczności i genotoksyczności opatrunku kolagenowo-grafenowego

 4.       Przeprowadzenie badania klinicznego opatrunków u chorych z ranami przewlekłymi wykonanych przy współpracy z odpowiednią jednostką systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce woj. Mazowieckie , posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
 

 1. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.       posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. KOD CPV:

73100000-2

 

 1. NAZWA KODU CPV:

Usługi badawcze i eksperymentalno rozwojowe

 

 1. POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Ze względu na kompleksowy charakter oraz złożoność usługi Oferent powinien dysponować dostępem do:

Laboratorium do prowadzenia badań cytotoksyczności i genotoksyczności kolagenu i grafenu, Laboratorium wytwarzania grafenu wszelkich postaci, możliwościami współpracy w ramach przeprowadzenia badań klinicznych w ośrodkach jednostek funkcjonujących w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce – kontraktowanych przez NFZ.

 

    IX.           PRZEWIDYWANY MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI: 31.12.2019r. 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.  

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy element wykazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- wykaz i dorobek osób pracujących przy realizacji zlecenia

- opis posiadanych zasobów technicznych 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.         Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.

2.         Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.         Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.         Termin ważności oferty – 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

5.         Oferta powinna zawierać:

-     wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

-     wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6.         Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:  

Kryterium

Waga

1. Wartość netto

60%

3. Zakres prac merytorcznych

40%

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

 1.       Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia

Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

 2.       Przez kryterium zasoby ludzkie i techniczne, rozumie się atrakcyjność oraz adekwatność posiadanych zasobów w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dokonane zostanie jakościowe porównanie złożonych ofert.  

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj.

1.       drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2/2017/1.1.1 na adres: Biolabinvest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres: Kajetany, ul. Klonowa 46J (Mazowieckie gm. Nadarzyn) kod: 05-830

2. lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: r.mlodawski@biolabinvest.eu  i. Zamawiający dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15 czerwca 2017r. min 30 dni.

4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Kajetany, ul. Klonowa 46J (Mazowieckie gm. Nadarzyn) kod: 05-830 

5. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta. 

XVI.           ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1.     Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

2.     Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2/2017/1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.

3.     Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny. 

XVII.           INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

3.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).

4.       Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

5.       Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pomocą przesłanego pisma z informacją do podmiotów które złożyły oferty w ramach postepowania.

6.       Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.

7.       Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.       Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.